O firmie

Znajdziesz tu wszyskie istotne informacje o firmie. Historia, polityka prywatności, kodeks etyczny oraz galerię zdjęć.

Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o naszej firmie, a także newsy ze świata ratownictwa medycznego.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Regulamin

Regulamin serwisu interentowego Falck

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://falck.pl/  prowadzonego przez Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres:  ul. Jana Olbrachta 94, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938, REGON 015755741, kapitał zakładowy 11.000.000,00 złotych, a w szczególności określa zasady składania Zamówień
i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług oferowanych na stronie internetowej pod adresem https://falck.pl/ .

 

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług wskazanych w Serwisie internetowym.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://falck.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z innych Usług Serwisu internetowego;
 5. Strona – Usługodawca lub Klient;
 6. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Falck Medycyna a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, której przedmiotem są Produkty;
 8. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 9. Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „FALCK MEDYCYNA”) – FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Jana Olbrachta 94, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143 , NIP 5272435938 , REGON 015755741 , kapitał zakładowy 11.000.000,00 zł;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Falck Medycyna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA (Użytkownika Serwisu internetowego)

 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. Zamówienia można składać także telefonicznie pod nr. telefonu 22 5359151, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu poprzez Serwis internetowy należy wejść na stronę internetową Serwisu internetowego, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
  5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Serwisu internatowego zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Szczegółowy zakres Produktów, a także zasady świadczenia usług w ramach Produktów określone są w dokumentach dodatkowych dostępnych dla Konsumenta przed złożeniem zamówienia. 
 • Klient przez złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się ze szczegółowym zakresem Produktów, a także zasadami świadczenia usług w ramach Produktów.

 

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów i usług w Serwisie internetowym ustalane są indywidulanie, po przesłaniu zapytania przez formularz dostępny w Serwisie internetowym. 
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Falck Medycyna (przedpłata); płatności należy dokonać na dedykowany, indywidualny numer rachunku;
  2. przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego płatności, z którym w danym czasie będzie współpracować Falck Medycyna, przy wykorzystaniu indywidualnego odesłania (linku) do dedykowanej strony serwisu, które to odesłanie (link) będzie dostępne dla Klienta w treści wiadomości e-mail przesłanej przez Zleceniobiorcę po zawarciu umowy, a także każdorazowo przed zbliżającym się terminem kolejnej płatności. Klient przyjmuje, iż warunkiem dokonania płatność przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą w opisany powyżej sposób, będzie zaakceptowanie przez Klienta zasad płatności upoważnionego serwisu, które będą dostępne dla Klienta za pośrednictwem strony do płatności, do której Klient zostanie odesłany przy pomocy odesłania (linku) zawartego w treści przesłanej wiadomości e-mail.

 

AKTYWACJA PRODUKTU

 • Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w Zamówieniu oraz po dokonaniu płatności za Produkt. 
 • Aktywacja uprawnień dokonywana jest:
  1. w przypadku usług płatnych przelewem, nie później niż w ciągu 24 godzin, po tym jak wymagana kwota pieniężna znajdzie się na rachunku bankowym FALCK MEDYCYNA;
  2. w przypadku usług płatnych przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego płatności – nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zostanie każdorazowo uregulowana w treści warunków dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych dla właściwego Produktu. 

 

KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Kontakt z FALCK MEDYCYNA jest możliwy w szczególności: 
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@falck.pl
  2. telefonicznie pod nr. Telefonu 504179022 dostępnym w dni powszednie w godz. 8.30 – 16.30;
 2. Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Falck Medycyna Sp. z o.o. , ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@falck.pl

 1. Reklamacja powinna być kierowana do Usługodawcy i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności.
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, ewentualnie w formie elektronicznej, gdy osoba składająca reklamację wyrazi zgodę na jej zastosowanie.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
  i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 3, Usługodawca:
  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@falck.pl lub pisemnie na adres Falck Medycyna Sp. z o.o. , ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Falck Medycyna może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Falck Medycyna Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Falck Medycyna może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SERWISU INTENETOWEGO

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Serwisu internetowego,
  2. możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Serwis internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Do korzystania ze Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Serwisu internetowego internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Falck Medycyna a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Falck Medycyna a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Falck Medycyna.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  Spory konsumenckie
  Sprawy indywidualne 
 • Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: (i) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; (ii) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; (iii) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl 
 • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl 
 • Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: link

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) postanowienia tej ustawy nie mają zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane w Serwis internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu internetowego,
  w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Falck Medycyna, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Falck Medycyna lub podmiotom, z którymi Falck Medycyna zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu internetowego bez zgody Falck Medycyna.

 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.