Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ustawa o jakości uchwalona

Sejm uchwalił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Przepisy nowej ustawy przewidują wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli np. szpitale, będą miały obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych – w tym ich identyfikowania, zgłaszania i rejestrowania oraz prowadzenia analizy przyczyn takich zdarzeń. Będzie też obowiązek przesyłania zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra zdrowia. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ustawa o jakości "to pierwszy tak ważny krok w historii polskiego systemu ochrony zdrowia stawiający na bezpieczeństwo pacjenta i najwyższe standardy jego obsługi".

Wprowadzono wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzację wydawać będzie prezes NFZ na 5 lat. Celem autoryzacji jest potwierdzenie spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą pewnych warunków dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji dotyczących ochrony personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego, co w założeniu ma zachęcać personel do ujawniania możliwie jak największej liczby zdarzeń niepożądanych, bez obawy o ewentualne sankcje i działania represyjne z tym związane. Personel zgłaszający zdarzenie niepożądane nie powinien być zatem narażony, z określonymi wyjątkami, na takie niekorzystne dla niego działania jak rozwiązanie umowy czy niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy. Wprowadzono rozwiązania, zgodnie z którymi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do osoby, która zgłosiła zdarzenie niepożądane, którą jest lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny lub diagnosta laboratoryjny, zanim organ powołany do ścigania przestępstw dowiedział się o przestępstwie. Fakt zgłoszenia zdarzenia niepożądanego nie chroni osoby, która zgłosiła zdarzenie niepożądane, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa była w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, pod wpływem środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej, albo gdy spowodowany przez nią negatywny skutek u pacjenta został wyrządzony umyślnie lub zgłosiła zdarzenie niepożądane, wiedząc, że zdarzenie nie zaistniało albo niezgodnie z prawdą opisała jego przebieg, bezpodstawnie obciążając inną osobę odpowiedzialnością za skutek zdarzenia.

Ustawa przewiduje wdrożenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta – w miejsce obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Przewiduje powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zapewniającego pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną.  

Posłowie PiS odrzucili poprawkę zgłoszoną do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przez senatorów KO by wykreślić zapis, zgodnie z którym w 2023 r. prezes NFZ, na wniosek ministra zdrowia, przekaże środki z funduszu zapasowego, w kwocie nieprzekraczającej 200 mln zł, na zasilenie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Opozycja podkreśla, że przeznaczanie pieniędzy ze składki zdrowotnej na inne niż zdrowie cele jest niezgodne z prawem. Co więcej, sugeruje, że w ten sposób PiS buduje fundusz „dla swoich samorządów”. 

Głos w sprawie zabrał minister sportu Kamil Bortniczuk. Wyjaśnił, że owe 200 mln nie zostanie przekazane na sport, lecz „zostaną przekazane na świadczenia zdrowotne, okołozdrowotne, edukację prozdrowotną, promocję zachowań prozdrowotnych i profilaktykę”. Wskazał na badania mówiące o pogorszeniu kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz młodzieży po okresie pandemii. – Podjęliśmy wraz z ministrem zdrowia wspólną inicjatywę, aby zaproponować w okresie wakacyjnym bardzo szeroko zakrojony program wsparcia półkolonii. Jest to program skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, które takie półkolonie realizowały lub dzięki temu programowi zdecydują się zrealizować – poinformował Bortniczuk. Zapowiedział, że ministerstwo sportu dołoży drugie 200 mln złotych do tego projektu. 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.