Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ratownicy świętują i się kształcą

Ratownicy medyczni obchodzili w piątek, 8 września, po raz pierwszy swoje święto. Data obchodów upamiętnia dzień 8 września 2006 roku, w którym uchwalona została przez Sejm ustawa o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, definiująca zawód ratownika medycznego. Podczas uroczystości Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego otrzymało sztandar. Podczas uroczystości wręczone zostały honorowe odznaczenia dla ratowników. Odznaczenie w postaci Krzyża Zasługi Bonum Pro Aliis (dobry dla innych) ustanowił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Dwa dni wcześniej w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Rozporządzenie określa m.in. formy samokształcenia w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację. Każdy ratownik został zobowiązany do ustawicznego rozwoju zawodowego. Potwierdzeniem wypełnienia tego obowiązku jest uzyskanie w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

Rozporządzenie zakłada, że samokształcenie będzie realizowane w następujących formach:

• udział w seminarium,

• udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

• udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie  z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

• przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego albo stowarzyszenia zawodowego, będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

• udział w warsztacie szkoleniowym,

• udział w szkoleniu prowadzonym lub zleconym przez:
a) podmiot, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub pozostaje w stosunku służbowym, albo
b) wojewodę,

• udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut, kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem, opublikowanie jako autor albo współautor:

a) książki naukowej,

b) książki popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego,

d) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

e) artykułu popularnonaukowego,

f) programu multimedialnego,

• opublikowanie tłumaczenia:

a) książki naukowej lub popularnonaukowej,

b) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

d) programu multimedialnego,

• udział w kursie samoobrony,

• uzyskanie tytułu zawodowego magistra w wyniku ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

• uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

• udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej;

• udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym;

• przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników, lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na studiach na kierunku ratownictwo medyczne, jednostkach prowadzących szkolenie specjalizacyjne lub podmiotach prowadzących kursy kwalifikacyjne;

• wolontariat odbywany:

a) w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w komórkach lub oddziałach szpitalnych, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym,

b) w ramach ratownictwa górskiego i na zorganizowanych terenach narciarskich,

c) w ramach ratownictwa wodnego,

d) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń.

Ustawiczny rozwój zawodowy ratowników medycznych jest rozliczany w pięcioletnich okresach zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny dla danego ratownika rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ratownik medyczny uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych będzie realizowany kurs doskonalący. 

Ratownicy świętują i się kształcą

Ratownicy medyczni obchodzili w piątek, 8 września, po raz pierwszy swoje święto. Data obchodów upamiętnia dzień 8 września 2006 roku, w którym uchwalona została przez Sejm ustawa o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, definiująca zawód ratownika medycznego. Podczas uroczystości Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego otrzymało sztandar. Podczas uroczystości wręczone zostały honorowe odznaczenia dla ratowników. Odznaczenie w postaci Krzyża Zasługi Bonum Pro Aliis (dobry dla innych) ustanowił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Dwa dni wcześniej w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Rozporządzenie określa m.in. formy samokształcenia w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację. Każdy ratownik został zobowiązany do ustawicznego rozwoju zawodowego. Potwierdzeniem wypełnienia tego obowiązku jest uzyskanie w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

Rozporządzenie zakłada, że samokształcenie będzie realizowane w następujących formach:

• udział w seminarium,

• udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

• udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie  z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

• przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego albo stowarzyszenia zawodowego, będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

• udział w warsztacie szkoleniowym,

• udział w szkoleniu prowadzonym lub zleconym przez:
a) podmiot, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub pozostaje w stosunku służbowym, albo
b) wojewodę,

• udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut, kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem, opublikowanie jako autor albo współautor:

a) książki naukowej,

b) książki popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego,

d) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

e) artykułu popularnonaukowego,

f) programu multimedialnego,

• opublikowanie tłumaczenia:

a) książki naukowej lub popularnonaukowej,

b) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

d) programu multimedialnego,

• udział w kursie samoobrony,

• uzyskanie tytułu zawodowego magistra w wyniku ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

• uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

• udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej;

• udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym;

• przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników, lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na studiach na kierunku ratownictwo medyczne, jednostkach prowadzących szkolenie specjalizacyjne lub podmiotach prowadzących kursy kwalifikacyjne;

• wolontariat odbywany:

a) w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w komórkach lub oddziałach szpitalnych, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym,

b) w ramach ratownictwa górskiego i na zorganizowanych terenach narciarskich,

c) w ramach ratownictwa wodnego,

d) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń.

Ustawiczny rozwój zawodowy ratowników medycznych jest rozliczany w pięcioletnich okresach zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny dla danego ratownika rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ratownik medyczny uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych będzie realizowany kurs doskonalący.