Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Nowa ustawa o Ratownictwie Medycznym uchwalona

Sejm głosami 446 posłów za, pięciu przeciw i jednym głosie wstrzymującym się od głosu, uchwalił ustawę regulującą wykonywanie zawodu ratownika medycznego. W trakcie debaty wiceminister zdrowia Piotr Bromber przekazał informację, że w Polsce obecnie około 23 tysięcy osób posiada uprawnienia ratowników medycznych. Od 2016 roku liczba ta wzrosła o 26 procent.

Większość sejmowa zdecydowała m.in, że ratownik medyczny nie będzie mógł wykonywać zawodu w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Kluczowy dla środowiska jest fakt, że nowe przepisy ustanawiają samorząd zawodowy ratowników medycznych na podobieństwo innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Transport medyczny S

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały wprowadzone do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.

Ustawa określa zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład tej komisji będą wchodziły osoby mające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku, jednocześnie w tych samych terminach.

Wprowadzono instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Stworzono możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Efektem wprowadzenia nowych regulacji, w założeniach inicjatorów, ma być poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych oraz podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.