Career

We love our work. We are united by the belief that every human life and health is precious. That's why we help all people when they are in need. We protect health and life. This is more than just a job. It is a service.
News

Ustawa o wynagrodzeniach minimalnych

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wszystkie podmioty lecznicze są zobowiązane do 1 lipca 2021 r. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny. Podwyższenie należy się, jeśli dane wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wzrost wynagrodzeń ma  być proporcjonalny. Nowa regulacja zawiera załącznik opisujący załączniki dla wszystkich zawodów medycznych. W przypadku grupy lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy uzyskali specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny współczynnik ten wynosi 1,31. Dla pracowników działalności podstawowej, innej niż pracownik wykonujący zawód medyczny współczynnik wynosi 0,59. 

Jeśli w danym podmiocie leczniczym działają organizacje związkowe, to z nimi uzgadnia się sposób podwyższania wynagrodzenia.  Jeśli nie ma zakładowej organizacji związkowej to porozumienie zawiera się z osobą wybraną przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów.  Jeśli wymagane przepisami ustawy porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala kierownik podmiotu leczniczego, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

Od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie na dzień 1 lipca 2021 r.

Wynagrodzenia pracowników w Falck Medycyna są na wyższych poziomach niż te wskazane w ustawie.