Послуги

Щодня ми реагуємо на складні ситуації, з якими може зіткнутися кожен з нас.
Наші досвідчені співробітники надають ефективну допомогу тим, хто її терміново потребує. Завжди.

Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Ustawa o wynagrodzeniach minimalnych

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wszystkie podmioty lecznicze są zobowiązane do 1 lipca 2021 r. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny. Podwyższenie należy się, jeśli dane wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wzrost wynagrodzeń ma  być proporcjonalny. Nowa regulacja zawiera załącznik opisujący załączniki dla wszystkich zawodów medycznych. W przypadku grupy lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy uzyskali specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny współczynnik ten wynosi 1,31. Dla pracowników działalności podstawowej, innej niż pracownik wykonujący zawód medyczny współczynnik wynosi 0,59. 

Jeśli w danym podmiocie leczniczym działają organizacje związkowe, to z nimi uzgadnia się sposób podwyższania wynagrodzenia.  Jeśli nie ma zakładowej organizacji związkowej to porozumienie zawiera się z osobą wybraną przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów.  Jeśli wymagane przepisami ustawy porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala kierownik podmiotu leczniczego, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

Od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie na dzień 1 lipca 2021 r.

Wynagrodzenia pracowników w Falck Medycyna są na wyższych poziomach niż te wskazane w ustawie.