Послуги

Щодня ми реагуємо на складні ситуації, з якими може зіткнутися кожен з нас.
Наші досвідчені співробітники надають ефективну допомогу тим, хто її терміново потребує. Завжди.

Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Nowe przepisy prawa - ocena wskaźników jakości

Rząd planuje wprowadzić nowe przepisy, które dzięki analizie zapisów w rejestrach medycznych zapewnią systematyczną ocenę wskaźników jakości. Ma to zapewnić poprawę skuteczności diagnostyki oraz leczenia przez stałe udoskonalanie praktyki klinicznej. Poprawie ma ulec bezpieczeństwo i satysfakcja pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych. W ramach projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który wpłynął do Sejmu tuż przed Świętami:

  • Wprowadzona zostanie autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielał będzie Prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ na okres 5 lat.
     
  • Wprowadzony zostanie wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Będzie on obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych. System  będzie dwupoziomowy: wewnętrzny – prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) – prowadzony przez ministra zdrowia. Podmioty, które wykonują działalność leczniczą, w ramach raportów jakości, będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.
     
  • W ramach procesu akredytacji realizowane będą procedury oceniające przez NFZ, mające na celu spełnienie przed dany podmiot wnioskujący standardów akredytacyjnych. W ramach procedury będzie przeprowadzony przegląd akredytacyjny i przygotowany raport z przeglądu.
     
  • Minister zdrowia udzieli lub odmówi udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej. Funkcjonować będzie system świadczeń kompensacyjnych. System  obsługiwany będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta – w miejsce obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Powołany zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mające na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Świadczenie to będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych. Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł.